home
aktuality
pohar
prihlaska
stanovy
kodex
zavody
clen
home
home
fotky
archiv

STANOVY A MORÁLNÍ KODEX

Stanovy občanského sdružení  BONBON

 

Článek 1

Název a sídlo Spolku

1.      Název občanského sdružení: BONBON (dále jen „Spolek“).

2.      Sídlo občanského sdružení:  U Stanice 83/3, 161 00 Praha 6

Článek 2

Účel Spolku

BONBON je běžecký oddíl neambiciózních běžců, který je založen výlučně ke sportovním, kulturním a vzdělávacím účelům s cílem napomáhat rozvoji fyzické a duševní rovnováhy svých členů a dalších příznivců či podporovatelů Spolku. Spolek bude k splnění svých cílů především:

a)   organizovat společné výběhy, závody a jiná podobná setkání svých členů, příznivců a podporovatelů, 

b)   poskytovat podporu svým členům a rozšiřovat informace o cílech Spolku,

c)    podporovat osoby, které dodržují zásady pro radostný běh vycházející z tradičních hodnot dobrého společenského chování.

 

Článek 3

Členství ve Spolku

1.      Členem Spolku se může stát kterákoliv osoba z jakýchkoliv důvodů či duševních pohnutek, pod podmínkou souhlasu s morálním kodexem dle článku 5 těchto stanov, po absolvování min. 2 jakýchkoliv závodů za rok nebo mistrovského závodu Spolku Bonbon Běhu bez hodinek. Představenstvo schválí členství ve Spolku na základě posouzení, zda tato osoba dodržuje zásady Spolku.

2.      Členem Spolku se může také stát osoba, která se aktivně podílí na organizaci činnosti Spolku a Představenstvo schválí členství ve Spolku.

3.      Příslušnost k jinému běžeckému klubu či spolku není důvodem k odmítnutí členství.

4.      Členství vzniká dnem přijetí za člena.

5.      Zánik členství:

a)      vystoupením člena písemným oznámením Představenstvu,

b)      úmrtím člena,

c)      zrušením členství na základě rozhodnutí Shromáždění členů,

d)      zánikem Spolku,

e)      nezaplacením členského příspěvku do 31. 3. druhého roku následujícího po roku, za nějž se členský příspěvek platí.

 

Článek 4

Práva a povinnosti Členů

1.      Člen má právo zejména:

a)      podílet se na činnosti Spolku,

b)      volit a být zvolen za Člena orgánu Spolku,

c)      hlasovat o projednávaných otázkách na Shromáždění Členů,

d)      obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření.

2.      Člen je povinen zejména:

a)      dodržovat stanovy Spolku a Morální kodex Spolku,

b)      aktivně podporovat cíle a zájmy Spolku a podílet na plnění cílu sdružení a zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla poškodit pověst Spolku nebo ohrozit plnění jeho cílů

c)      svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech Spolku,

d)      platit členské příspěvky ve výši a v termínu stanoveném Shromážděním Členů, to neplatí pro čestné členy,

e)      včas informovat představenstvo o změnách týkající se jeho osoby (jméno, kontaktní adresa, elektronická adresa, telefon).

3.      Členové nemají nárok na odměnu za výkon své funkce v orgánech Spolku.

 

Článek 5

Morální kodex

1.      Čím déle jsi na trati, tím déle můžeš vychutnávat radost z běhu.

2.      Běhej vždy s úsměvem, abys u trati stojící přesvědčil, že běžíš opravdu rád.

3.      Nepodlehni pokušení předběhnout soupeře za cenu ztráty úsměvu.

4.      Měj na paměti, že někteří běžci prémiemi za vítězství živí celé vesnice, proto je o ně nepřipravuj.

5.      Závod je především společenská událost, proto se i zde drž pravidel společenského chování a na trati dej přednost starším nebo handicapovaným.

6.      Věř tomu, že i když doběhneš do cíle na 50. nebo 150. místě, na zeměkouli se opravdu nic nezmění.

 

Článek 6

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou

1.      Shromáždění Členů,

2.      Představenstvo,

3.      Dozorčí rada.

Článek 7

Shromáždění Členů

1.      Nejvyšším orgánem Spolku je Shromáždění Členů. Člen se zúčastňuje Shromáždění Členů osobně. Každý člen má při hlasování jeden hlas. Člen nemůže své hlasovací právo převést na jinou osobu.

2.      Shromáždění Členů svolává Představenstvo nejméně jednou do roka.

3.      Představenstvo je povinno svolat mimořádné Shromáždění bez zbytečného odkladu poté, co o to požádají alespoň dvě třetiny členů nebo některý ze členů Představenstva.  Nesvolá-li Představenstvo Shromáždění Členů do čtyř týdnů od doručení jejich žádosti, jsou členové oprávněni svolat ho sami.

4.      Představenstvo svolá Shromáždění Členů na základě pozvánky obsahující místo, datum, hodinu a návrh pořadu jeho jednání. Představenstvo zašle pozvánku každému členu tak, aby ji obdržel nejméně 14 dní před datem konání Shromáždění Členů.

5.      Shromáždění Členů je schopno se rozběhnout, pokud je přítomna alespoň třetina všech členů. Není-li Shromáždění Členů schopno se rozběhnout, svolá Představenstvo náhradní Shromáždění Členů o hodinu později na stejné místo se stejným pořadem jednání. Pozvánky nepřítomným členům se v tomto případě nedoručují. Takto svolané Shromáždění Členů je schopno se rozběhnout bez ohledu na počet přítomných členů.

6.      Shromáždění Členů rozhoduje většinou hlasů přítomných členů s výjimkou hlasování  o změně stanov Spolku a o jeho zrušení nebo sloučení s jiným Spolkem, kdy se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.

7.      Shromáždění Členů předsedá a řídí předseda nebo jiný člen Představenstva. Představenstvo zajistí zápis z jeho jednání. Každý z členů Spolku má právo nahlédnout do zápisu ze Shromáždění Členů.

8.      Do působnosti Shromáždění Členů zejména patří:

a)     schvalování změn stanov Spolku,

b)     jmenování a odvolávání členů Představenstva a Dozorčí rady,

c)rozhodování o podmínkách vyloučení člena ze Spolku,

d)     schvalování všech smluv mezi členy Spolku a Spolkem včetně stanovení výše členského příspěvku a termínu pro jeho placení,

e)     rozhodování o zrušení nebo o sloučení Spolku s jiným Spolkem.

9.      Shromáždění Členů si může vyhradit rozhodnutí věcí, které jinak náleží do působ-nosti jiných orgánů Spolku.

 

Článek 8

Představenstvo

1.         Představenstvo je statutárním orgánem Spolku, jenž řídí činnost Spolku a jedná jeho jménem. Představenstvo se skládá nejméně ze tří a nejvíce z pěti členů: přednosta, pokladník, tajemník a popř. další členové.

2.         Jednat jménem Spolku navenek jsou oprávněni vždy alespoň dva členové Představenstva. Členové Představenstva podpisují za Spolek tak, že připojí svůj podpis k natištěnému nebo napsanému názvu Spolku.

3.         Představenstvo je voleno Shromážděním Členů vždy na tři roky. V případě odstoupení, vyloučení nebo smrti člena Představenstva rozhodne Představenstvo o jeho/její náhradě hlasováním. Funkční období takto zvoleného člena Představenstva skončí s uplynutím funkčního období ostatních jeho členů.

4.         Členové Představenstva volí na svém prvním zasedání předsedu, pokladníka a tajemníka. Přednosta svolává a řídí jednání Představenstva. V případě jeho nepřítomnosti svolává a řídí jednání Představenstva jeho nejstarší člen.

5.         Představenstvo je schopno se usnášet, pokud je přítomna alespoň dvoutřetinová většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů, pokud tyto stanovy neurčují jinak. V případě rovnosti hlasů je hlas přednosty rozhodující. Zápis z jednání Představenstva zajišťuje tajemník. V případě, že v zápisu z jednání Představenstva není uvedeno jinak, má se za to, že pro rozhodnutí Představenstva hlasovali všichni jeho přítomní členové.

6.         Představenstvo může přijímat svá rozhodnutí i v písemné podobě mimo zasedání Představenstva. Pověřený člen Představenstva v takovém případě rozešle návrh usnesení všem členům Představenstva s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen Představenstva ve stanovené lhůtě, platí, že nesouhlasí. Za zasedání Představenstva bude považováno i konferenční telefonické spojení jeho členů za předpokladu, že všichni jeho účastníci se budou schopni navzájem slyšet.

7.         Členové Představenstva mohou kdykoliv ze své funkce odstoupit. Oznámení o odstoupení jednotlivého člena nabude účinnosti jeho doručením Představenstvu. V případě odstoupení celého Představenstva nabude odstoupení účinnosti zvolením nového Představenstva Shromážděním Členů.

8.         Představenstvo může kdykoliv rozhodnout dvoutřetinovou většinou hlasů svých Členů o odvolání některého z Členů Představenstva.

Článek 9

Dozorčí rada

1.      Dozorčí rada je kontrolním orgánem Spolku složeným ze členů. Dozorčí radu může zvolit Shromáždění Členů na období nejvíce pěti let. Dozorčí rada je nejméně tříčlenná a nejvíce sedmičlenná. Členové Dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí její jednání.

2.      Do působnosti Dozorčí rady patří dohlížet na dodržování morálního kodexu a stanov Spolku při jeho činnosti a nejméně jednou do roka podávat zprávu Představenstvu o výsledcích své kontrolní činnosti.

3.      Dozorčí rada je oprávněna:

a)   podávat Představenstvu návrh na odvolání členů Představenstva,

b)   svolat mimořádné zasedání Představenstva, vyžadují-li to zájmy Spolku.

4.      Členové Dozorčí rady mají právo účastnit se jednání Představenstva. Pokud o to požádají, musí jim být na jednání představenstva uděleno slovo.

5.      Dozorčí rada je povinna upozornit Představenstvo na porušení morálního kodexu a stanov Spolku, na nehospodárné postupy či na další nedostatky v činnosti Spolku.

6.      Člen Dozorčí rady nemůže být zároveň členem Představenstva.

Článek 10

Hospodaření Spolku

1.      Spolek je založen výlučně k neziskovým účelům. Spolek se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.

2.      Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z darů, veřejných sbírek, z příjmů z pořádaných akcí Spolkem, např. sportovních závodů.

3.      Získané prostředky nesmí být použity v osobní prospěch přípravného výboru, členů orgánů Spolku, členů nebo zaměstnanců Spolku. Tyto prostředky mohou být použity pouze k naplnění cílů Spolku podle jeho stanov.

4.      Žádný z členů nemá nárok v případě jeho/jejího ukončení členství z jakýchkoliv důvodů nebo zániku Spolku na vyplacení podílu z majetku Spolku.

5.      Představenstvo má za povinnost předložit každoročně Shromáždění Členů výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku, která zejména obsahuje:

a)      přehled činností Spolku za uplynulé období,

b)      roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,

c)      přehled o peněžních příjmech a výdajích,

d)      přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů,

e)      vývoj a konečný stav fondů Spolku,

f)       stav a pohyb majetku Spolku,

g)      přehled o stavu závazků a pohledávek Spolku,

h)      úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění cílů Spolku  a náklady na vlastní činnost Spolku (administrativní náklady),

i)        přehled o počtu členů, orgánech a změnách stanov Spolku.

6.      Při zániku Spolku na základě rozhodnutí Shromáždění Členů provede majetkové vypořádání Představenstvo nebo jím jmenovaný likvidátor. Majetek ve vlastnictví Spolku bude tvořit součást likvidační podstaty a použije se k uspokojení pohledávek věřitelů. Likvidační zůstatek lze použít pouze k bezplatnému převodu na jinou právnickou osobu založenou k obdobnému účelu jako Spolek.

Článek 11

Rozhodčí  řízení

1.        Spory vzniklé mezi členy Spolku související s jeho činností budou řešeny smírnou cestou v rozhodčím řízení.

2.        Každá ze stran jmenuje dva rozhodce z členů Spolku v písemném prohlášení zaslaném do sedmi dnů tajemníkovi Spolku. Rozhodci zvolí většinou svých hlasů předsedajícího rozhodce.  

V případě, že rozhodci nedosáhnou dohody a nezvolí předsedajícího rozhodce do deseti dnů od první volby, navrhne každá ze stran v písemném prohlášení zaslaném do sedmi dni tajemníkovi Spolku jinou důvěryhodnou osobu ze členů Spolku starší 50 let. Rozhodci zvolí z navržených osob předsedajícího rozhodce. Pokud jedna ze stran nenavrhne tuto osobu, stane se osoba navržená druhou stranou předsedajícím rozhodcem. Pokud žádná ze stran nenavrhne tuto osobu, rozhodne los o tom, kdo z původně navržených rozhodců se stane předsedajícím rozhodcem.

Jestliže obě strany navrhly osobu znalou práva a do deseti dnů nezvolili předsedajícího rozhodce, rozhodne los o tom, kdo z těchto kandidátů se stane předsedajícím rozhodcem.

3.        Rozhodčí řízení se koná v sídle Spolku nebo v místě určeném rozhodci. Strany mají v rozhodčím řízení rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv. Rozhodci mohou o sporu rozhodovat jen za přítomnosti všech rozhodců. Jejich rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou hlasů. Proti rozhodnutí rozhodců se nelze odvolat k žádnému orgánu Spolku.

Článek 12

Zánik sdružení

1.        Spolek zaniká:

a)      dobrovolným rozpuštěním rozhodnutím Shromážděním Členů

b)      rozhodnutím ministerstva vnitra.

2.        Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, Shromáždění Členů rozhodne současně o způsobu majetkového vypořádaní.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

VZKAZNÍK TOPlist
Created by Jana Požgayová  © 2012 BONBON - Běžecký oddíl neambiciózních běžců - Všechna práva vyhrazena